Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom internetového obchodu senabluetooth.sk (ďalej len obchod) a spracovateľom osobných údajov obchodu je spoločnosť Joy-moto spol.s r.o. so sídlom Jedľová 783/15, 960 01 Zvolen, IČO: 36639818, zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica, vložka č. 10645/S, oddiel: Sro. Kontakt pre riešenie záležitostí týkajúcich sa ochrany a spracovania osobných údajov – tel.: +421 905 841 939, e-mail: info@senabluetooth.sk

Osobné údaje

Podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú osobné údaje definované ako: „Akékoľvek informácie týkajúce sa týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje*, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu“.

* Lokalizačné údaje – § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Spracovanie osobných údajov

Vyhlasujeme, že naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov, všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a narába sa s nimi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť Joy-moto spol.s r.o. bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli osobné údaje dotknutých osôb presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami odvetvia podnikania a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem stanovených lehôt tiež v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Toto Oznámenie o spracovaní a ochrane osobných údajov uvádza typy osobných údajov, ktoré získavame, spôsoby, akými používame tieto údaje, osoby a subjekty, s ktorými tieto údaje zdieľame, a možnosti nastavenia, ktoré máte v súvislosti s využívaním údajov zo strany našej spoločnosti. Toto oznámenie tiež uvádza opatrenia, ktoré prijímame na ochranu zabezpečenia informácií. Ďalej tu uvádzame spôsoby, ako nás môžete kontaktovať, aby ste:

Aby sme mohli poskytovať služby predaja v obchode musíme zhromažďovať osobné údaje dotknutých osôb na korešpondenčné a fakturačné účely. V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie súkromia dotknutých osôb. Pokiaľ ide o kontaktovanie na marketingové účely, spoločnosť bude dotknuté osoby kontaktovať na ďalší súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade, že sa nejedná o oprávnený záujem. Spoločnosť Joy-moto spol.s r.o. zhromažďuje len potrebné osobné údaje z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky v obchode a informovania o jej priebehu. Jedná sa o naslednovné údaje:

Následne spracúvame všetky ďalšie objednávky objednávajúceho.

Vyhlasujeme, že pri spracovaní osobných údajov neprofilujeme dáta dotknutých osôb.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Joy-moto spol.s r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, teda na plnenie zákonných povinností.

Kontaktovanie dotknutých osôb

Naším cieľom nie je narúšať súkromie dotknutých osôb a v tejto súvislosti sa zaväzujeme, že nebudeme klásť irelevantné, alebo zbytočné otázky. Okrem toho, informácie, ktoré dotknuté osoby poskytnú, podliehajú prísnym opatreniam a postupom, aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu alebo zverejnenia.

Sprostredkovatelia, ktorí sú príjemcami osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať údaje dotknutých osôb, sú povinné tieto údaje bezpečne uchovávať a používať ich výhradne na plnenie služby, ktorú poskytujú dotknutým osobám v našom mene. Keď už sprostredkovatelia nepotrebujú osobné údaje dotknutých osôb na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z. V prípade ak je pre poskytnutie služby potrebné odovzdať citlivé osobné údaje dotknutých osôb tretej strane, urobíme tak len za podmienok, keď získame súhlas dotknutých osôb, pokiaľ nie je zo zákona povinnosť urobiť inak.

Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí sú príjemcami osobných údajov:

Súhlas

V prípade, že vás žiadame o citlivé osobné údaje, vždy vás na to vopred upozorníme a udáme dôvod, prečo a ako budú tieto osobné údaje použité.

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

Vždy, keď vlastníme alebo spracovávame osobné údaje zákazníka, zákazník – dotknutá osoba, má nasledujúce práva:

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Joy-moto spol.s r.o. nasledovne:

Informácie nami poskytované dotknutým osobám

Formy identifikačného dokladu (ID) potrebné pre dotknuté osoby na preukázanie ich totožnosti vo vzťahu k požadovaným informáciám

Spoločnosť Joy-moto spol.s r.o. akceptuje nasledujúce formy ID, ak sa požadujú informácie o osobných údajoch dotknutých osôb:

Doba archivácie (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracuje osobné údaje každého zákazníka v obchode na obdobie 10 rokov od jeho poslednej objednávky v obchode, pokiaľ zákazník – dotknutá osoba – nepožiada o predčasné odstránenie svojich osobných údajov. Osobné údaje pre potreby plnenia vyžadovaného zákonmi (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach atď.) sú uchovávane v dobe, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Podozrenie na nesprávne nakladanie s osobnými údajmi

V prípade podozrenia, že s osobnými údajmi spoločnosť Joy-moto spol.s r.o. nenakladá v súlade so zákonom, môžete sa, okrem možností daných zákonom, tiež obrátiť na kontaktnú osobu spoločnosti Joy-moto spol.s r.o. cez vyššie uvedené kontaktné údaje, ktorá môže postup v konkrétnom prípade preveriť a okamžite zjednať nápravu. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených v GDPR, prípadne príslušnými právnymi predpismi.

Zmena alebo odstránenie osobných údajov

Po prihlásení sa do obchodu máte možnosť zistiť, aké osobné údaje o vás evidujeme a môžete tieto dáta upravovať alebo vymazať. Upozorňujeme, že fakturačné údaje na vystavených daňových dokladoch nemožno zo zákonných dôvodov vymazať ani zmeniť. Pokiaľ by ste chceli Vašu registráciu v obchode úplne zrušiť a doteraz ste neurobili žiadnu objednávku, stačí poslať e-mail na vyššie uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu. Pre zmeny údajov alebo prístup k Vašim údajom použite prosím náš formulár.